กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

Related posts: การนิ

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร

Related posts: การนิ

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

Related posts: การปร

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร หมดเขตส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์แล

Read more

ไปรษณีย์ไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2561 หมดเขตส่งผลงาน 9 มีนาคม 2561

Related posts: การปร

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

ตามที่ กรมกิจการเด็ก

Read more

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...