กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.นครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

การนิเทศ ติดตามและปร

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 25

Read more

การดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Read more

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 28 สิงหาคม 2561

สถาบันระหว่างประเทศเ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...