Economic Literacy

ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)

มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

541 Total View 1 View Today
(Visited 69 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...