เอกสารหลักสูตร

กรอบหลักสูตรสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (พ.ศ. ๒๕๕๙)

project
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกประสบการณ์โครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับโลก "รูปแบบของการหุบของใบไมยราบ" นิพนธ์ ศรีนฤมล และคณะ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พ.ศ.2551
สอนคณิตศาตร์ตามแนวคิด BBL
ดาวน์โหลดเอกสาร
สอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning
พรพิไล เลิศวิชา, สพฐ
ปี 2552
คุ่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิด และคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิด และคณิศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช
พ.ศ. 2555
ld1
1954 Total View 1 View Today
(Visited 152 times, 1 visits today)