Problem-based Learning

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
๑. กำหนดปัญหา
๒. ทำความเข้าใจปัญหา
๓. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า
๔. สังเคราะห์ความรู้
๕. สรุปและประเมินค่าของคำตอบ
๖. นำเสนอและประเมินผลงาน

495 Total View 1 View Today
(Visited 69 times, 1 visits today)