การวัด/ประเมินผลการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๙ เมษายน ๒๕๕๗)

Link ที่เกี่ยวข้อง

525 Total View 1 View Today
(Visited 65 times, 1 visits today)