ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ และพัฒนาต่อยอดคักเลือกผู้แทนนักเรียนไปไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชา การอ่ย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากลุ
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ มีดังนี้
1. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
3. วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการ จัดสอบ 3 ระดับ ดังนี้
ddddd1. ระดับเขตพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต (ประมาณเดือนมกราคม)
ddddd2. ระดับประเทศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 19 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 เขต (38 ศูนย์สอบ) ประมาณเดือนมีนาคม
การแข่งขันระดับประเทศ จะคัดเลือกนักเรียนเข้าายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณืการเรียนรู้คณิตาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม) ซึ่งได้ต่อยอดคลัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ และผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ddddd3. ระดับนานาชาติ
ddddddd3.1 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ddddddddกd1 การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา (Po Leung Kuk Primary Mathematics World Conrest : PMWC) จำนวน 1 คน
dddกdddddd2) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระห่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition : IMC – EMIC) จำนวน 4 คน
ddกddddddd๓) การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (Intrenational Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO) จำนวน ๕ คน
ddddddd3.2 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
dddddddddd๑) การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา (World Youth Mathematics International Inter-City Competition : WYMIC) จำนวน 2 คน
dddddddddd๒) การแข่งขันคณิตาสตร์โอลิมปิกเอเชียน ระดับมัธยมศึกษา (Southeast Mathematics Olypiad : SMO) จำนวน 3 คน
dddddddddd๓) การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา (Internation Teenager’s Mathematics Olympiad : ITMO) จำนวน ๑๔ คน
dddddddd3.3 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา (Intertational Mathematics and Science Olympiad for Primary School : IMSO) จำนวน 4 คน

แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที่มา : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://genius.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=63

Link ที่เกี่ยวข้อง

243329 Total View 65 View Today
(Visited 59,209 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...