โครงการ/กิจกรรม

เกียรติบัตร สพป.นครพนม เขต 1 มีผลการทดสอบ O-NET 2557 ภาษาไทย ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

เกียรติบัตร สพป.นครพนม เขต 1 มีผลการทดสอบ O-NET 2554 ภาษาไทย ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

เกี่ยรติบัตร สพป.นครพนม เขต 1 มีผลการทดสอบ NT 2554 ภาษาไทย ป.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
เกียรติบัตร สพป.นครพนม เขต 1 มีผลการทดสอบ O-NET 2554 ภาษาไทย ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

เกียรติบัตร สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น จาก จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


เกียรติบัตร นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ เป็นผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และ เขต ๒ จาก จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

1267 Total View 1 View Today
(Visited 295 times, 1 visits today)