โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงกับความต้องการ สอดล้องกับบริบทของพื้นที่ และรูปแบบในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ และให้ได้ความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู โดยเชื่อว่าครูเป็นผู้เรียน (Teachers as Learning) ที่ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้ดำเนินงานโครงการนำร่องคูปองพัมนาครูในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะที่เป็นหน่วยพัฒนาครู รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) และ เขต ๒๓ (สกลนคร) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “โครงการคูปองพัฒนาครู” จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ๒. การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๓. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๔. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๕. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ ๖. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรม และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรที่ ๑ การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

หลักสูตรที่ ๒ การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

 

 

 

หลักสูตรที่ ๓ การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

หลักสูตรที่ ๔ การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

หลักสูตรที่ ๕ การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

หลักสูตรที่ ๖ การจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

484 Total View 1 View Today
(Visited 97 times, 1 visits today)