การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ค่ายวิชาการ) ได้ก าหนดกรอบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยมีหลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้
๑. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
๒. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. หลักสูตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ ๓-๖
๒. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษษ : นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖

รับสมัคร โรงเรียนรับสมัครนักเรียนพร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบอนนไลน์ ที่ www.obecimso.net

สอบแข่งขัน
รอบแรก : ระดับเตพื้นที่การศึกษา
รอบสอง : ระดับประเทศ
รอบสาม : ค่ายวิชาการ

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กกกร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง (๑ : ๒ : ๓) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอบสอง : ระดับประเทศ
กกกร้อยละ ๑๒ ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และชมเชย (๑ : ๒ : ๓ : ๔) จากสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบสาม : ค่ายวิชาการ
กกกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ)

ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับประเทศ)

Link ที่เกี่ยวข้อง

1016 Total View 1 View Today
(Visited 170 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...