รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กชายชยพล  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
6 เด็กหญิงชุติภา  กรธนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงฐาปนีย์  วิวัฒน์ปรีชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
8 เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
10 เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
11 เด็กหญิงธนพร  กุโบลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
12 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
13 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
14 เด็กชายธีระดนย์  ดุงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงนัชชา  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
16 เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
17 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
21 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
22 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
23 เด็กชายรพีพัทธ์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
24 เด็กชายสารสิน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
25 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
26 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
27 เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
28 เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
29 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
30 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
31 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
32 เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
33 เด็กหญิงกัญญานัฐ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
34 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
35 เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
36 เด็กหญิงกุลอาภา  ไวธัญญะกรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
37 เด็กหญิงจิดาภา  แพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
38 เด็กชายจิรภัทร  พลศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
39 เด็กหญิงจิรรัชญา  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
40 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
41 เด็กชายชญานนท์  จันโทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
42 เด็กชายชนกชนม์  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
43 เด็กหญิงชลิตา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
44 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
45 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
46 เด็กหญิงญาณิศา  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
47 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
48 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
49 เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
50 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
51 เด็กหญิงฐิติวรดา  จองคำเสียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
52 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
53 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
54 เด็กชายณภูมิ  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
55 เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
56 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
57 เด็กชายณัฐดนย์  สกุลคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
58 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
59 เด็กชายณันทิพัฒน์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
60 เด็กชายธชาดล  วงค์พนิตกฤต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
61 เด็กชายธนากร  ธงยศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
62 เด็กชายธัชพงศ์  ประเสริฐภัค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
63 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
64 เด็กชายธิติ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
65 เด็กชายธีรนนท์  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
66 เด็กชายธีรภัทร  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
67 เด็กชายนภสินธุ์  อาษาวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
68 เด็กหญิงนัฐวดี  เขียวไกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
69 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
70 เด็กชายนิติพัชรพงศ์  ศิริตัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
71 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
72 เด็กหญิงปทิตตา  มุ่งชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
73 เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
74 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
75 เด็กหญิงปสุตา  ศรีนครา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
76 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
77 เด็กหญิงปืยะธิดา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
78 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
79 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
80 เด็กหญิงพิมธิดา  พิมพ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
81 เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
82 เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
83 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
84 เด็กชายภคินทร์  แก้วมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
85 เด็กชายภูรินทร์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
86 เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
87 เด็กชายยศพัทธ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
88 เด็กชายวชิรวิชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
89 เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
90 เด็กชายวีรวุฒิ  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
91 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
92 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
93 เด็กชายศิวกรณ์  เทพคำดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
94 เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
95 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
96 เด็กชายสมกมล  นิลพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
97 เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
98 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
99 เด็กหญิงสุทธินันท์  วุฒิวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
100 เด็กหญิงสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
101 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
102 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
103 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
104 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
105 เด็กหญิงเบญจพร  สุขษาเกษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
106 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
107 เด็กหญิงแพรวา  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
108 เด็กหญิงแพรวิภา  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
109 เด็กหญิงไอรดา  สมเสียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายกรกฎ  บูรณพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายกฤตยชญ์  หนึ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  ฟองสมุทร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงกัลยาณี  เชื้อตายา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
6 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
7 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บางทราย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กหญิงชลธิชา  สีสม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
10 เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
11 เด็กชายชินนะ  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กชายณพัฒน์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กหญิงณัชณิชา  อังกูรมหาสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กชายณัฐวุฒิ  กัลยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กชายธีรภัทร  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
16 เด็กชายธีระพงษ์  ผองปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
17 เด็กหญิงนัฐพร  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กชายปิยะมิตร  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
20 เด็กชายพชร  ลี้พล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
21 เด็กหญิงพนัสธิดา  อัคฮาด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
22 เด็กหญิงพรธิดา  อินภูวา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
23 เด็กชายพีรพงษ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
24 เด็กชายพีรวัส  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
25 เด็กชายรัชชานนท์  คนยืน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
26 เด็กชายรัชชานนท์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
27 เด็กหญิงรินลญา  นาคบุญทิม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
28 เด็กหญิงรุจิรา  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
29 เด็กหญิงวรัญชญา  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
30 เด็กหญิงวราคนาง  วงค์แสงไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
31 เด็กหญิงสิมิลัน  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
32 เด็กหญิงสิรินันท์  โพธิ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
33 เด็กหญิงสิริรัตน์  กัปโก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
34 เด็กหญิงสุปะวีณ์  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
35 เด็กหญิงสุภัตรา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
36 เด็กหญิงสุริวิภา  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
37 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สุขะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
38 เด็กชายอภินันท์  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
39 เด็กหญิงอารียา  คำยันต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
40 เด็กชายเกียรติพงศ์  ไพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
41 เด็กหญิงเรืองลักษณ์  คำคนคล่อง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทอง
42 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ธ.น.ผา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
43 เด็กหญิงใจรัสมี  วงค์สินไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทอง
44 เด็กชายกฤตภาส  ศิริปะกะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
45 เด็กชายกิตติทัต  โพชรศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
46 เด็กหญิงจีระนันท์  วงศ์แสงชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
47 เด็กหญิงชาริสา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
48 เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
49 เด็กชายณัฐภัทร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
50 เด็กหญิงธมลวรรณ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
51 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเข็ม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
52 เด็กหญิงปัทมพร  แสงก่ำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
53 เด็กหญิงปาริชาต  เชื้อตาอ่อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
54 เด็กหญิงพนัชกร  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
55 เด็กหญิงพัชราพร  ศิริดำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
56 เด็กชายรัฐพล  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
57 เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  นนทพรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
58 เด็กหญิงวิชชุดา  ว่องอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
59 เด็กหญิงศุพัชชา  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
60 เด็กชายสราวุฒิ  สุรคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
61 เด็กหญิงสุพิชญา  มาระนอ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
62 เด็กชายสุรเชษฐ์  วงค์ตาผา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
63 เด็กหญิงอัญชนา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
64 เด็กชายอัฐวุฒิ  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
65 เด็กหญิงอุษา  จอมโชติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
66 เด็กหญิงอเพ็ญศรี  ศรีระมาตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
67 เด็กหญิงเกษน์สิรี  สีเลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
68 เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กชายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายณัฐธนาตย์  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
3 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีวงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
4 เด็กหญิงปราถนา  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
5 เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายภัคพล  ภูมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กชายฤทธิกร  รัตนถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
8 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธราไกรวัฒน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
10 เด็กหญิงกุลณัฐ  แสนรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
11 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
12 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
13 เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงชนัญดา  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงชนิตา  ทั่งเหสกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
16 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทะเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
17 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
18 เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงณัฐวดี  ตันสวรรค์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงธัญชนก  กินรา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
21 เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
22 เด็กหญิงบุรัสกร  ทักษิณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
23 เด็กชายปรัตถกร  ตะวังทัน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
24 เด็กชายปวีณวัชร์  เกษราช โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
25 เด็กชายพงศภัคร  นาโสม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
26 เด็กชายพงศ์พณิช  พลรักษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
27 เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
28 เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
29 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
30 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
31 เด็กหญิงศิริยากร  คำหาญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
32 เด็กหญิงสิริมา  อรรคนิตย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
33 เด็กหญิงสิริเนตร  อมัณตระกูล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
34 เด็กหญิงอัยย์  ทนงหาญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.3 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
35 เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมรักษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
36 เด็กหญิงเฉิดฉาย  หอมระหัด โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
37 เด็กหญิงเมทิกา  วราทวีธำรง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กชายกมรพิสิษฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงกุลธิดา  ยะโส โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายจตุพร  ไวมือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
4 เด็กชายจักรพรรดิ์  จันทรินทร์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายถิรธรรม  เอ็ฟวา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันบัวชม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กชายธิติภัทร  อึ้งตระกูล โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
9 เด็กชายนพรัตน์  กองวงค์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงวิชญานันท์  ลุนลาน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
11 เด็กหญิงสุชานันท์  สิมมาลา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
12 เด็กชายอขิระ  พามี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กชายชนพัฒน์  ลามี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
14 เด็กหญิงชนิภา  ภูดางงัว โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุตรดี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
16 เด็กหญิงตติยาดา  พรมศรี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
17 เด็กหญิงธนัชพร  ลีโคตร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กชายธนาภรณ์  แสนคะ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงนฏกร  กีกาศ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงปะนิตา  อุสันสาห์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
21 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงศร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
22 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสรณ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
23 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
24 เด็กชายภัทรชนะพล  โพชราช โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
25 เด็กหญิงสุกัลญา  วงศ์อะคะ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
26 เด็กหญิงอรอนงค์  วะสุรี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงนฤภร  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงจิตดาภา  สุขวัน โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
4 เด็กชายชยณัฎฐ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
5 เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
6 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันฤาไชย โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
8 เด็กหญิงธีรนาฏ  โฉมเฉิด โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายนนทพัทธ์  คุณโคตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
10 เด็กชายนราวิชญ์  จังตระกูล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
11 เด็กหญิงปันณพร  ณ ตาก โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
12 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
13 เด็กชายพลากร  ตะนะคี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงพิชญา  จอกทอง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
15 เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
16 เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคราชา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
17 เด็กชายภาคิน  ปวงศรี โรงเรียนสันตยานันท์ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
19 เด็กหญิงราชาวดี  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
20 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน โรงเรียนสันตยานันท์ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
21 เด็กหญิงอนุธิดา  การยะบุตร โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
22 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  อุทุมทอง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
23 เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
24 เด็กหญิงเพลงพิณ  สินธุศิริ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
25 เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกนกพร  จำปาหอม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กชายกิตติกร  ศิลาอุดม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
3 เด็กหญิงญาณาธิป  สุนโท โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กชายณัฐพล  วงพิลา โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
5 เด็กชายปฎิภาณ  เชื้อพลบ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
6 เด็กชายปวรุตม์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
7 เด็กหญิงปูชิกา  นุพรหม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
8 เด็กชายภานุวัฒน์  ผิวศิลา โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กหญิงมนทกานติ  คำมุก โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
10 เด็กหญิงรัญชิดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
11 เด็กชายฤทธิชัย  แซ่อ่อง โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กชายศิรศักดิ์  ศิลาอุดม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
13 เด็กหญิงสุณัชชญา  สุนโท โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
14 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชามา โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
15 เด็กหญิงอลินลดา  บุญวิจิตร โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
16 เด็กหญิงสุรัชดาภา  วงษ์เที่ยงธรรม โรงเรียนวัดพระธาตุพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กชายณฐนนท์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
2 เด็กชายธูปกรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
3 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กหญิงพัชรพร  สาเสน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
6 เด็กหญิงวานิชญา  แสนมิตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
7 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
8 เด็กชายกิตติชาติ  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
9 เด็กชายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงชลณภัทรา  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวชุม โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง

 

 

 

 

558 Total View 1 View Today
(Visited 153 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...