รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กชายกฤษกร  ฐานวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กชายกิตติวิฃญ์  ชาดีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กชายชลวุฒิ  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ์  โสตาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายณภัทร  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงณัฐณิชา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
11 เด็กชายณัฐวัตร  มังคละคีรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
12 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
13 เด็กหญิงณิชาพัชร  จำปาทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
15 เด็กชายธนกฤต  ซุนเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
16 เด็กหญิงธิร์วราธรณ์  พาเบ้า โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
17 เด็กหญิงนันทิกา  ธีระกำจาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
18 เด็กชายบรรณสรณ์  วงศ์ชนุก โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงบัญนิษา  สมตน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
20 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
21 เด็กชายปฤณ  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
22 เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
23 เด็กชายพชรพงศ์  สุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
24 เด็กหญิงพัทธนันท์  พิมพนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
25 เด็กชายภัสกร  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
26 เด็กชายภูวมินทร์  ติระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
27 เด็กชายยุทธพงศ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
28 เด็กชายวรัญญู  มิ่งเจริญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
29 เด็กชายวศิน  ควรรณสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
30 เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
31 เด็กชายสกลธร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
32 เด็กชายสวิชญา  ้พันธูโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
33 เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
34 เด็กชายอิทธิ  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
35 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
36 เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
37 เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
38 เด็กหญิงแพรไหม  ปักโคทะกัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
39 เด็กชายไชยฉัตร  สรรพโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
40 เด็กชายกชพงศ์  วัฒนราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
41 เด็กหญิงกนกพร  คิดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
42 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
43 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเจริญยศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
44 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ธีรเกียรติปภาดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
45 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
46 เด็กชายจิรวัฒน์  ริยะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
47 เด็กหญิงจิรัชญา  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
48 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
49 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
50 เด็กหญิงฉัตรธิดา  แก้วน้ำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
51 เด็กหญิงฉัตรสุดา  โนนวล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
52 เด็กชายชยากร  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
53 เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
54 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
55 เด็กหญิงฐิติวรดา  จองคำเสียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
56 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
57 เด็กหญิงณัชชา  วารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
58 เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวไกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
59 เด็กหญิงดาวัน  ดวงสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
60 เด็กชายธนดล  พลหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
61 เด็กชายธนบูรณ์  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
62 เด็กหญิงธนิตา  โคนุตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
63 เด็กชายธีรพันท์  เพียมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
64 เด็กชายนภสินธ์  อาษาวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
65 เด็กหญิงนริญญา  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
66 เด็กชายนิติพัชรพงศ  ศิริตัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
67 เด็กหญิงปฏิพร  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
68 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สุขสันติชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
69 เด็กหญิงพรหมพร  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
70 เด็กหญิงพลอยชมภู  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
71 เด็กหญิงพิมนภัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
72 เด็กหญิงฟ้าปภาทิพย์  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
73 เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
74 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
75 เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  จริยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
76 เด็กหญิงภูรัชญา  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
77 เด็กชายวชิรวิชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
78 เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
79 เด็กชายวันวิธู  อักษรครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
80 เด็กหญิงศจิษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
81 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
82 เด็กชายสรณเจตน์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
83 เด็กหญิงสิรินธร  ผาไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
84 เด็กหญิงสิริยากร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
85 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
86 เด็กหญิงอธิติญา  มังคละคีรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
87 เด็กหญิงอาจรีย์  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
88 เด็กหญิงเวฬุริยา  มูลทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกรกนก  โกศา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กชายชัยนันท์  นาโคกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กชายธนพล  คำมะลุน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กชายธนวัฒน์  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายธีรพงษ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กชายประภาภัทร  ปากรพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
8 เด็กหญิงปุณณภา  ชนะมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
10 เด็กหญิงพัทธนันท์  โรจนพีราภัสร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
11 เด็กชายภัทรพงศ์  อินภูวา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
12 เด็กชายรัชชานนท์  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
13 เด็กหญิงรินลดา  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์ตาขี่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
16 เด็กหญิงวิราวรรณ  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
17 เด็กชายวีระพงษ์  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
18 เด็กหญิงศรันยา  วงค์ศิลไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงศศิญดา  ใจรัศมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงศิริวัฒนา  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
21 เด็กหญิงสิลินี  ทิพนัส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
22 เด็กหญิงอรพิน  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
23 เด็กหญิงอโนชา  เฉพาะตรง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
24 เด็กหญิงใจรัสมี  วงค์สินไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
25 เด็กหญิงกรกัญญา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
26 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
27 เด็กหญิงญานิศา  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
28 เด็กหญิงณัฐริกา  หมอกใส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
29 เด็กหญิงธีรกานต์  ตระดวงดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
30 เด็กชายนิธิศ  ฉิมน้อย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
31 เด็กหญิงพรวิมล  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
32 เด็กหญิงพัชราพร  ศิริดำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
33 เด็กหญิงภคกนก  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
34 เด็กชายภูริวัจน์  ปรีชาธรรมวัจน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
35 เด็กหญิงศสิกา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
36 เด็กชายสิทธิชัย  เพชรดีคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
37 เด็กหญิงสิมิลัน  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
38 เด็กหญิงสุกัญญา  ชาเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
39 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
40 เด็กหญิงอริสรา  ยางก้อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
41 เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
2 เด็กชายธีรภัทร  รัตน์วงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
3 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กชายปภรรศกรณ์  คร้อโนนแดง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
5 เด็กหญิงพรธณิชา  เพียรชนะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
6 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงโชติกา  ฟูกุโรอิ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
8 เด็กชายไกรสิริ  ราศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
9 เด็กชายกฤษณ์  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงชุตินันท์  ผ่องพรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
11 เด็กชายตะวัน  ลี้สงวน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
12 เด็กหญิงธนัญญา  สุธรรม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กหญิงพัชรนันท์  บูรณะพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
14 เด็กหญิงพัชรพร  นันทิเกียรติกุล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
15 เด็กหญิงมุรธาทิพย์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
16 เด็กชายวัชรพล  บุญพินิจ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
17 เด็กหญิงวัชรภรณ์  บุญพินิจ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กหญิงวานิชญา  แสนมิตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
19 เด็กหญิงศิริญญา  ธงยศ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
20 เด็กชายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
21 เด็กหญิงสิริอร  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
22 เด็กชายเทพนคร  อิ่มสมโภช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
23 เด็กชายเทพพนม  อิ่มสมโภช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
24 เด็กชายเวโรตม์  ทองนู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กชายกมรพิสิษฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายสรวิศ  สายหมั่น โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กชายสันติภาพ  ใสส่อง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กชายกริชชนะ  ลีดาแก้ว โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายจักรพรรดิ  ตะมิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่อนตา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทุมสาร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายชลิต  มูลโคตร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงธันยพร  จันทร์อบ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.3 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
11 เด็กหญิงนาตาชา  สนับช่าง โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กหญิงนิพาดา  สาระ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กหญิงปาริชาติ  ดวงศร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงพิกุล  เหลาหนวด โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงลุดี  เอ๊ฟวา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
16 เด็กหญิงสุทธิดา  อุ่นอาสา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
17 เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กชายเฉลิมพล  มหาลาภไพศาล โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กชายชวกร  โพธาราม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
3 เด็กชายธนกฤต  ไชยเสนา โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงธัญชนก  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
5 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กวนศักดิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
6 เด็กหญิงนีน่า  แซ่ตั้ง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
8 เด็กชายพุทธิชัย  ทองนาค โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
9 เด็กหญิงพุธิตา  อยานนท์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
10 เด็กชายรพีภัทร  ไชยคราม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
11 เด็กหญิงราชาวดี  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กชายศักดิ์ทวี  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กหญิงสุธินี  เนตรสว่าง โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
14 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  บุญโสม โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
15 เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
16 เด็กหญิงแสงตะวัน  เปล่งทรัพย์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

 

 

 

 

 

803 Total View 1 View Today
(Visited 181 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...