รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงจิดาภา  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
2 เด็กชายจิรายุ  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
3 เด็กหญิงฐากัญญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กหญิงฐิติญากร  กีกาศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงณภาภัส  นันนิยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กชายณัฐดนัย  บุตรบุรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
7 เด็กชายธีรนนท์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กชายธีรภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
9 เด็กหญิงนฤชา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
10 เด็กชายนิธิรชติ  ทิพยารมณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
11 เด็กหญิงปพิชญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
12 เด็กชายพงศธร  รุ่งโรจน์ทวีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
13 เด็กชายพชรพงศ์  สุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
14 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
15 เด็กหญิงรัดเกล้า  จ้องสาระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
16 เด็กหญิงศิรดา  ธนากรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 คณิตประถม เหรียญทอง
17 เด็กหญิงอัครมณี  เพ็งสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กชายเอกโชติ  สกุลคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
19 เด็กชายกชพงศ์  วัฒนราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กชายกฤติภูมิ  ผลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
21 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
22 เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งเรื่องวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
23 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนเยีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
24 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์หาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
25 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
26 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มงคลเกตุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
27 เด็กหญิงฐิติวรดา  กินรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
28 เด็กชายณัชพล  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
29 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
30 เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
31 เด็กหญิงณัฐนรีย์  ชอบสุขุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
32 เด็กชายทินภัทร  เรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
33 เด็กชายธนา  หมื่นห่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
34 เด็กชายธนิตย์สรณ์  ครูสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
35 เด็กหญิงธัญญอุษามณี  สุนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
36 เด็กชายธีรัตน์  ท่าค้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
37 เด็กชายนรภัทร  โลหะมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
38 เด็กชายนันทิพัฒน์  สูตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
39 เด็กหญิงนิรินธน์  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
40 เด็กชายปฎิภาณ  กิตติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
41 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววกุดเรือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
42 เด็กหญิงปาณิสา  สิทธิกานณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
43 เด็กหญิงปารียา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
44 เด็กชายปุณกฤษ  วงค์พนิตกฤต โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
45 เด็กหญิงพรธีรา  พานเทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
46 เด็กหญิงพัชรา  สาระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
47 เด็กหญิงพันพัสสา  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
48 เด็กหญิงพาขวัญ  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
49 เด็กหญิงพิมพกานต์  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
50 เด็กชายภัทรดนัย  ภูวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
51 เด็กหญิงรัฐพร  พรหมจักร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
52 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คณานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
53 เด็กหญิงวรวรรณ  กิตติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
54 เด็กหญิงวลีวรรณ  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
55 เด็กชายวุฒิภัทร  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
56 เด็กชายศริตวรรน์  คำพุทธ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
57 เด็กชายสองนคร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
58 เด็กหญิงสิริกัญญา  ประชากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
59 เด็กหญิงสิรินทร  ผาไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
60 เด็กชายอนันดา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
61 เด็กชายอภิลักษณ์  ไวภูณฐ์เวศม์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
62 เด็กหญิงอัญชนิกานต์  นันตะสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกรกนก  โกศา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาผา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กหญิงกัญญาพัทร  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทากูด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
5 เด็กหญิงจิรากร  เสาร์สูง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงชมพูนุท  ไชยโชติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงชลธิชา  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กชายชัยสิทธิ์  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
9 เด็กหญิงฐาปณี  โลนิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงณัฏฐินันท์  พรหมลิ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
11 เด็กชายณัฐภัทร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
12 เด็กชายตะวัน  สัญฉิมมา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
13 เด็กหญิงธนัญยา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
14 เด็กชายธนาธิป  สิตะวัน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
15 เด็กหญิงธิดาารัตน์  รุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
16 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
17 เด็กชายพิเชษฐ์  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
18 เด็กหญิงวันวิสา  อามาตรทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
19 เด็กหญิงวาทินี  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
20 เด็กหญิงวาสิฏฐี  วงค์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
21 เด็กหญิงศิริกานต์  หนูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
22 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
23 เด็กหญิงอภิญญา  ปานเค้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
24 เด็กหญิงอรอุมา  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
25 เด็กหญิงอริสา  นนนารี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
26 เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
27 เด็กหญิงอารยา  สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
28 เด็กชายอินทรชัย  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
29 เด็กหญิงเกศกนก  เพิงกุนา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
30 เด็กหญิงเกศสุดา  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
31 เด็กหญิงเกษน์สิรี  สีเลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
32 เด็กหญิงเพชลดา  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
33 เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
34 เด็กหญิงชลลดา  สีเชียงฮุ่ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
35 เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
36 เด็กหญิงณัฐพร  เทียมคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
37 เด็กหญิงทิพย์สุดา  แดงท่าขาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
38 เด็กชายธนากร  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
39 เด็กชายปวิตร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
40 เด็กชายพงษ์เพชร  บาดตาสาว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
41 เด็กชายพัชรพล  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
42 เด็กหญิงวราพร  สุมทุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
43 เด็กหญิงวรินทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
44 เด็กหญิงศสิกา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
45 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
46 เด็กหญิงสุทธิดารัตน์  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
47 เด็กหญิงสุมิตา  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
48 เด็กหญิงอทิตติยา  จันทะระหะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
49 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ ป.3 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงธัญวีร์  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิเสนา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายปวีนวัชร  คร้อโนนแดง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
4 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
5 เด็กชายภัทรพล  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
6 เด็กชายศิวกร  ไตรยราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงสิริอร  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
8 เด็กหญิงสุภัคธิดา  บุญทศ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
9 เด็กหญิงอรรัมภา  เสมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
10 เด็กหญิงธันยพร  บุระพวง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
11 เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
12 เด็กหญิงบัวชมพู  วิริยะอุดมผล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
13 เด็กหญิงพัชรนันท์  บูรณะพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงมุรธาทิพย์  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
15 เด็กหญิงวานิชญา  แสนมิตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
16 เด็กชายวิชญุตม์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
17 เด็กหญิงศิริญญา  ธงยศ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
18 เด็กหญิงอาทิตยา  เนืองนอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
19 เด็กชายเทพนคร  อิ่มสมโภช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
20 เด็กชายไกรสิริ  ราศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกฤติยาณี  เหมือนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายดวงฉลอง  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
3 เด็กหญิงนาตาชา  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญเงิน
4 เด็กชายรวิชญ์  จุรีมาศ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
5 เด็กชายรวิชญ์  สิริปัญจโชติ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
6 เด็กชายสรวิศ  ไทรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นลุม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 คณิตประถม เหรียญทอง
8 เด็กหญิงจิตราภา  สุทธิเภท โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
10 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
11 เด็กหญิงณิชาภา  วราทวีธำรง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
12 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชิณจักร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
13 เด็กหญิงนภัส  สุยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
14 เด็กหญิงภัทรลภา  คำลุน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
15 เด็กหญิงภัทรศยา  ทิวากรศศิธร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
16 เด็กหญิงรังษิยา  ธนแสงสว่าง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
17 เด็กหญิงรัตนาวลี  ถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงจิระประภา  ทับภูมี โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.3 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กชายจีรวัฒน์  ยาปัญ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
3 เด็กชายนนทวัฒน์  ดีนาน โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กชายยลินทร  ฤกษ์รูจี โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงศิริธร  เติมอุดม โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.3 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงศุณิชณัฎฐ์  พลมาตย์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.4 คณิตประถม เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงแพรพลอย  ชัยชิต โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.4 คณิตประถม เหรียญเงิน
8 เด็กชายจักพรรดิ์  ตะมิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.4 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
9 เด็กชายธนาดล  ศรีชื่น โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
10 เด็กชายสันติภาพ  ใสส่อง โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
11 เด็กหญิงสิรัญญา  เคนนิคม โรงเรียนสุนทรวิจิตร ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกุลวดี  เบ้าคำกอง โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
2 เด็กหญิงชุติมา  วาทะวัฒนะ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
3 เด็กชายธนากร  แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
4 เด็กหญิงนารียา  บัวบาน โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
5 เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจวิชัย โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงปารามีย์  ศรีหาเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญเงิน
7 เด็กหญิงวรินทร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงกนกพร  ครโสภา โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
2 เด็กหญิงฉัตริยาภรณ์  สุริยนต์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
3 เด็กหญิงนัทธมน  เลี้ยงเสรี โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
4 เด็กหญิงพรรณนิภา  ทำมาล โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม เหรียญทองแดง
5 เด็กหญิงพิยดา  เชาวนปรีชา โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงวิมลสิริ  เลี้ยงเสรี โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน
7 เด็กชายเดชาธร  สมสวัสดิ์ โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม เหรียญเงิน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัดโรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
รางวัลที่ได้รับ
คลิก
พิมพ์เกียรติบัตร
1 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เลาหวิโรจน์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง
2 เด็กหญิงธัญชนก  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ ป.5 วิทย์ประถม เหรียญทอง
3 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนาไสย โรงเรียนสันตยานันท์ ป.6 วิทย์ประถม เหรียญทอง

 

531 Total View 1 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...