ผลงานผู้บริหาร-สถานศึกษา

ปีการศึกษา 2557

โล่่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) ด้านนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 

ปีการศึกษา 2556

เกียรติบัตร การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสว่าง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านดอนแดง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าค้อ

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงานการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยฯ

เกียรติบัตร การประกวดเขียนเรียงความคัดลายมือ ครูผู้สอนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556

1928 Total View 1 View Today
(Visited 141 times, 1 visits today)