ครูภัสรา ฐานวิเศษ

นางภัสรา ฐานวิเศษ หรือชื่อที่เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์เรียก “ครูภัส” ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ชีวิตครอบครัวสมรสกับนายแพทย์กิตติศักดิ์  ฐานวิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลนครพนม มีบุตร-ธิดา จำนวน ๓ คน

ประวัติการศึกษา
[table “14” not found /]

ประวัติหน้าที่การงาน

วัน เดือน ปีตำแหน่งหน่วยงาน
22 ส.ค .2532–30 มิ.ย. 2540นักวิชาการศึกษา (ระดับ 3-ระดับ 5) หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ก.ค. 2540–23 ก.ย. 2540เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
24 ก.ย. 2540–30 พ.ย. 2540นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
1 ธ.ค. 2540–30 ม.ค. ๒๕๔๓อาจารย์ 1 ระดับ 5โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
31 ม.ค. 2543–30 มี.ค. 2544อาจารย์ 2 ระดับ 6โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
1 เม.ย. 2544–24 ก.ย. 2545อาจารย์ 2 ระดับ 7โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
25 ก.ย. 2545–30 มี.ค. 2546อาจารย์ 3 ระดับ 7โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
1 เม.ย.2546–23 ธ.ค. 2547อาจารย์ 3 ระดับ 8โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
24 ธ.ค. 2547– ปัจจุบันครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.3
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
– หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
– ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
– ครูที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงเรียนอนุบาลนครพนม
– ครูที่ปรึกษาชุมนุมอัจฉริยะไอซีที (ICT)
– ครูรับผิดชอบโครงการ Tablet
– คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ ICT เครือข่ายนครพนม

ผลงานดีเด่น

๑ เมษายน ๒๕๕๙ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๘ รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี ๒๕๕๘ จาก มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแะเทคโนโลยี  ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร)

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้กระทำดี” โครการเมืองไทยเมืองคนดี ระดับประเทศ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy With Grace and Wisdom”

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล “บุคคลผู้กระทำดี” โครการเมืองไทยเมืองคนดี ระดับประเทศ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเข็มและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแะเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร)
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพนม
ครอบครัวอบอุ่นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จของชีวิต

เอกสารอ้างอิง

๑. พ.ศ. ๒๘๘๗ ได้รับรางวัลในระดับ “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี ๒๕๕๘ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

 

110689 Total View 2 View Today
(Visited 394 times, 1 visits today)