ครูสุดาวดี เหล่าเกิด

นางสุดาวดี เหล่าเกิด

นางสุดาวดี เหล่าเกิด

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง พันธุกรรม โดยใช้โมเดลการเรียนรู้อันเนื่องมาจากผู้เรียน ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๖ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระหว่าง วันที่ ๕-๘ เดือน กันยายน ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

98180 Total View 2 View Today
(Visited 589 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...