สถานศึกษาในจังหวัดนครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหัวดนครพนม รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครพนม  มีโรงเรียนในเขตบริการ ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๖๒ โรง ปี ๒๕๕๘ มีเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๒๗ เครือข่าย ดังนี้


๑. เครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)
โรงเรียนบ้านนาหลวง
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านชะโนต
โรงเรียนบ้านดงหมู
โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
โรงเรียนบ้านน้อยใต้

๒. เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย
โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม
โรงเรียนไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
 
๓. เครือข่ายคำเตย
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์รวมจิต)
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
 
๔. เครือข่ายวังตามัวกุรุุคุ
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
โรงเรียนบ้านกุรุคุ
โรงเรียนบ้านวังตามัว
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านนาป่ง
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
 
๕. เครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
โรงเรียนบ้านผึ้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
โรงเรียนสุขเกษม
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์
โรงเรียนบ้านวังกระแส
โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
 
๖. เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวาง
โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนกกไฮ
โรงเรียนบ้านดงยอ
บ้านกลางน้อย
โรงเรียนบ้านดงติ้ว
 
๗. เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองญาติ
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ
โรงเรียนดงโชค
โรงเรียนเมืองนครพนม
โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
โรงเรียนบ้านคำพอก
 
๘. เครือข่ายพระธาตุพนม
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ
โรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯ
โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากฯ)
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
โรงเรียนมรุกขนคร
โรงเรียนบ้านดอนแดง
รงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง

๙. เครือข่ายฝั่งแดงน้ำก่ำ
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านคับพวง
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
โรงเรียนบ้านทู้ (สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา

๑๐. เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านสร้างแห่

๑๑. เครือข่ายอุ่มเหม้านาหนาด
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโสกแมว
โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง
โรงเรียนบ้านคำชะอี
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
โรงเรียนบ้านขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านนาหนาด

๑๒. เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง
โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล
โรงเรียนบ้านโพนแพง
โรงเรียนบ้านดงยอ
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
โรงเรียนนาถ่อนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดงก้อม
โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๑๓. เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์
โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนหนองกุง
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านนาโสก
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

๑๔. เครือข่ายนาแกนาคู่
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
โรงเรียนบ้านนาคู่
โรงเรียนบ้านต้นแหน (ราษฎร์ต้นแหนฯ)
โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านแขนนาง
 
๑๕. เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
โรงเรียนธารน้ำใจ
โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง
โรงเรียนบ้านพิมานท่า
โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน
โรงเรียนบ้านจอมมณี
โรงเรียนบ้านหนองกุง (ฮินดูสมาช)
โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านปากบัง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ ๑๖๔
 
๑๖. เครือข่ายพระซองนาเลียง
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อนท่าวัด
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา
โรงเรียนบ้านดงอินำ
โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ
โรงเรียนบ้านนาเลียง
โรงเรียนบ้านหนองคอง
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
โรงเรียนนามนดงติ้ววิทยา
 
๑๗. เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล
โรงเรียนบ้านดอนโทน
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 

๑๘. เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านวังสิม
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังกระเบา
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านศรีธน

๑๙. เครือข่ายหนองฮีหนองเทาใหญ่
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
โรงเรียนบ้านจรุกเตย
โรงเรียนบ้านกุงโกน
โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาสะเดา
โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
โรงเรียนบ้านโพนทัน
โรงเรียนบ้านนาเชือก
โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ

๒๐. เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
โรงเรียนบ้านมหาชัย
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านทันสมัย
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ
 
๒๑. เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ
โรงเรียนบ้านกุตาไก้
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านโพนทา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนามะเขือ
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
โรงเรียนบ้านดอนดู่
 
๒๒. เครือข่ายเรณูนคร
โรงเรียนบ้านนาบั่ว
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
โรงเรียนบ้านคำผาสุก
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด
 
๒๓. เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
โรงเรียนบ้านเหิบ
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านดอนขาว
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา

๒๔. เครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านนายอน้อย
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านดงมะเอก
โรงเรียนนางามวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านนายอ
โรงเรียนหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์”
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

๒๕. เครือข่ายวังยางพัฒนา
โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน
โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย
โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านยอดชาด

๒๖. เครือข่ายเอกชนเมือง-ปลาปาก
โรงเรียนสันตยานันท์
โรงเรียนตงเจี่ย
โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย
โรงเรียนอนุบาลมีสุข
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
 

๒๗. เครือข่ายศรีโคตรบูรณ์
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร
โรงเรียนเชษฐานุงนุช
โรงเรียนจุฬาวดี
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว
71169 Total View 56 View Today
(Visited 496 times, 1 visits today)