๓. คำเตย

เครือข่ายคำเตย มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งมน
๓. โรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)
๔. โรงเรียนบ้านหนองแสง
๕. โรงเรียนบ้านหนองยาว
๖. โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง
๗. โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
๘. โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

2307 Total View 1 View Today
(Visited 104 times, 1 visits today)