โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง

โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๓ ถนนหนองญาติ-นาแก บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ

นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

1179 Total View 3 View Today
(Visited 248 times, 1 visits today)