โรงเรียนบ้านสำราญ

โรงเรียนบ้านสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญเหนือ ถนนนครพนม–ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครพนม ๖ กิโลเมตร พื้นที่ ๕ ไร่ ๙๗ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญเหนือหมู่ที่ ๓ บ้านสำราญใต้ และหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม บ้านอาจสามารถ บ้านไผ่ล้อม บ้านคำเกิ้ม บ้านนาหัวบ่อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนางสาวภทรมาศ ภะวะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ

ปรัชญา
โรงเรียนจะจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน อ่าน ฟัง พูด ส่งเสริมและพัฒนาการคิดที่เป็นระบบและการคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โดยยึดหลักการ “ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

คติพจน์ “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน “ม่วง – ขาว”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านสำราญ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล อุดมด้วยสุขภาพกายใจที่แข็งแรงรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คงความเป็นไทย ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ร่วมพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระธาตุพนม หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนม
รัศมี หมายถึง ความมีช่อื เสียงแผข่ ยายสู่สังคม
ดอกบัวบาน ๒ ดอก หมายถึง ความเจริญงอกงามทางปัญญาของครูและศิษย์
หนังสือ หมายถึง หลักสูตรแบบเรียนที่โรงเรียนยึดเป็นหัวใจหลัก
เด็กนักเรียน ๓ คน หมายถึง โรงเรียนเปิดสอน ๓ ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร
ด.ญ.อนงค์ สีสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการแข่งขันเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ด.ญ.อภิชญา ดอกพิกุล และ ด.ญ.สุภาวิตา ใสส่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเขียนเรียงความ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด.ช.เจษฎา พันดี และ ด.ญ.เกวลิน มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๒ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ด.ช.ณัฐพงษ์ วงษา และ ด.ญ.เกวลิน มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๔ ที่จังหวัดมหาสารคาม

ระดับประเทศ
ด.ญ.นันทิยา จันทะโคตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ ๓ ระดับประเทศ การประกวดเขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรตฯิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทีจั่งหวัดเชียงใหม่

ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสำ ราญ ได้รับรางวัล เหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ทีม ๓ คน ระดับชั้น ป.๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านสำราญ ผ่านการประเมินให้เป็น โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปีงบประมาณ ๒๕๕๒จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1455 Total View 1 View Today
(Visited 224 times, 1 visits today)