โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)

โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณ์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) เดิมชื่อ โรงเรียนบำรุงสตรี (รับเฉพาะนักเรียนหญิง) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงธรรมการให้โรงเรียนบำรุงสตรี รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบำรุงวิทยา จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนสังกัดจากกรมวิสามัญศึกษามาสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เรียนชั้นประถมศึกษาเป็นเวลา ๗ ปี โรงเรียนจึงเปิดเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ต่อมา กรมสามัญศึกษาวางระเบียบให้โรงเรียนประถมศึกษาตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อสำคัญของชุมชนเพื่อให้รู้จักง่ายและสดวกต่อการติดต่อจึงเป็นชื่อเป็น “โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)”  ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร เดิมโรงเรียนมีเนื้อที่ ๖ ไร่ มีอาคารเรียน ๔ หลัง ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ราชพัสดุได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินอีก ๖ ไร่ เพื่อทำสนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอล ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ตั้งแต่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๒ คน

ปรัชญา                  อตฺตานํ ทมยนุติ สุพุพตา “ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน)

คติพจน์                  “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน      สีแสด-สีขาว

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา” มุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประชาคมอาเซียนและเป็นพลโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

อุทยานการศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)

คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดนครพนมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดนครพนมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ รับเกียรติบัตรหน้าเสาธง
คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๒ รับเกียรติบัตรหน้าเสาธง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงานโรงเรียน ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ 

 • โรงเรียนดีเด่นคุณธรรมจริยธรรมประดับประเทส ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สพฐ. และ ธนาคารออมสิน รับโล่และเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • โรงเรียนรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 • โรงเรียนรับโล่เกียรติคุณการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • โรงเรียนรับโล่รางวัลบริหารจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดได้ไม่น้อยกว่า ๓% ลำดับ ๑ ของประเทศ

ผลงานนักเรียน ดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ

 • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑  มกราคม ๒๕๕๙
 • รางวัลนักเรียนดีเด่นคุณธรรจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
 • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่
 • รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔
 • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
 • รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓
 • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

 • รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑  มกราคม ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

อ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

61273 Total View 54 View Today
(Visited 742 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...