โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน

โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการ คือ นายปริญญา พรหมมา

ประวัติโดยสังเขป
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน เดิมชื่อโรงเรียนบ้านชะโงม (ประจักษ์วิทยาคาร) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2481 มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายชุณห์ นกแก้ว นายอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ นายสมบูรณ์ ปรีชาสนิท ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครพนม เป็นผู้ก่อตั้ง จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยอาศัยศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) วัดปราสาทโสภนารามบ้านชะโงมเป็นสถานที่เรียน มีนายทรัพย์ ศรียาวงค์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาศาลาการเปรียญวัดปราสาทโสภนาราม บ้านชะโงมชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนต่อไปได้ นายเตียง มณีพรรณ ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น (พ.ศ. 2487-2500) จึงได้ย้ายโรงเรียนไปอาศัยศาลาโรงธรรม (ศาลาการเปรียญ) วัดพุทธยาภิบาล บ้านนาโดน หมู่ที่ 4 เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่ มีนักเรียนจากบ้านนาโดน หมู่ที่ 4 เข้าเรียนสมทบด้วยร่วมกับนักเรียนจากบ้านชะโงม หมู่ที่ 5, 6 จึงทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมมีนักเรียนทั้งหมด (ก่อนหน้านี้นักเรียนจากบ้านนาโดนจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขามเฒ่าซึ่งเป็นโรงเรียนในตำบล

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนใช้คุณธรรมนำความรู้ ควบคู่สร้างสรรค์ทักษะชีวิตด้วยหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี มุ่งสู่อาเซียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำทางเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล

คณะครูและบุคลากร
1. นายปริญญา พรหมมา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายเดชา บุญแสน ครูชำนาญการพิเศษ
3. นายสวาง วิชนะ ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางฐิติพร พงศ์สุภา ครูชำนาญการพิเศษ
5 นายดำรง นามิ่ง ครูชำนาญการเศษ
6. นางจิตลดา นาคะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
7.นางกาญจนา คำซาว ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวรวีวรรณ พนมวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ
9. นางสาววัชรา จันทา ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้นจำนวน
นักเรียนชาย
(คน)
จำนวน
นักเรียนหญิง
(คน)
รวมครูประจำชั้น
รวมทั้งสิ้น7164135
อนุบาล 111718
อนุบาล 28513
รวมอนุบาล191232
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 111920
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 241418
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 38715
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 48816
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 512618
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 69817
รวมชั้น ป.1-65252104

Link ที่เกี่ยวข้อง

1135 Total View 1 View Today
(Visited 258 times, 1 visits today)