โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)

โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๓ ถนนชยางกูร บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสท้าน วารี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางศลิษา ผลาจันทร์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์)

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”(รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

2157 Total View 1 View Today
(Visited 419 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...