๑๐. พระธาตุมรุกขนคร

เครือข่ายมรุกขนคร มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๙ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านกุดฉิม
๒. โรงเรียนบ้านหนองสะโน
๓. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล)
๔. โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
๕.โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
๖. โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์ (หงส์ทองวิทยาคาร)
๗. โรงเรียนบ้านดงขาง
๘. โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพราสงเคราะห์
๙. โรงเรียนบ้านสร้างแห่

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1363 Total View 1 View Today
(Visited 185 times, 1 visits today)