โรงเรียนบ้านกุดฉิม

IMG_7412

โรงเรียนบ้านกุดฉิม ได้เปิดทำการสอน โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน(วัดพันทะคีรี) เมื่อ พ.ศ 2464 โดยเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดพุทธสีมา บ้านกุดฉิมวันที่ 13 มีนาคม 2464 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน 2 โดยใช้สถานที่วัดพุทธสีมา โดยมีนายฮด กิตติยะบุตร เป็นครูใหญ่คนแรกพ.ศ 2447 ย้ายไปทำการเรียนการสอน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านกุดฉิมน้อย เนื่องจากศาลาวัดพุทธสีมา ทรุดโทรมและได้ย้ายไปทำการเรียนการสอน ณ ศาลาวัดสร้างแห่ เนื่องจากอาคารเรียนทรุดโทรม ประมาณ 3 ปี จึงย้ายไปทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยชุมชนร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดอาคารเรียน กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร- นายฮด กัตติยะบุตร ร่วมกับ นายบุญกอง กุลภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแสนพัน ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนถาวรโดยการสนับสนุน จากนายเอื้อ จันทร์วงศ์ ส.ส นครพนม ของบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงิน 30,000 บาท และรับบริจาคกับชาวบ้านกุดฉิมอีก 50,000 บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดย นายเฮง ปรีดาสนิท ธรรมการอำเภอธาตุพนม เป็นประธานเปิดอาคารเรียน16 สิงหาคม 2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านกุดฉิม เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4 4 ธันวาคม 2510 นายฮด กัตติยะบุตร ครูใหญ่ ย้ายไปโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นายคูณ ชนะเคน มาเป็นครูใหญ่แทน

1 กรกฎาคม 2516 นายคูณ ชนะเคน ย้ายไปโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน นายยมรา พลเชียงขวาง รักษาการครูใหญ่นายเหลี่ยม ชายทวีป มาเป็นอาจารย์ใหญ่ จนเกษียณนายยมรา พลเชียงขวาง มาเป็นอาจารย์ใหญ่28 ธันวาคม 2536 นายยมรา พลเชียงขวาง เสียชีวิต3 มีนาคม 2537 นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่1 มิถุยนายน 2548 นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสะโนนายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม 8มิถุนายน 2555-30กรกฎาคม 2555นายธวัชชัชัย พรมอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม 1สิงหาคม 2555-ปัจจจุบัน

นายธวัชชัย พรหมอารักษ์

IMG_7418  IMG_7417

 

IMG_7419  IMG_7420

 

IMG_7423  IMG_7426

 

IMG_7427  IMG_7422

 

IMG_7399  IMG_7401

 

IMG_7404  IMG_7406

 

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

 

 

1856 Total View 1 View Today
(Visited 239 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...