โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านนาแก ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายกนก นวลจันทร์

นายกนก นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 Link ที่เกี่ยวข้อง

1454 Total View 1 View Today
(Visited 262 times, 1 visits today)