โรงเรียนบ้านสร้างแห่

โรงเรียนบ้านสร้างแห่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนน กุดฉิม-หนองย่างชิ้น บ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอเมืองธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางชาลินี วิโย

ชาลินี วิโย

เดิมผู้ปกครองได่ส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน 2 วัดพุทธสีมาบ้านกุดฉิม และต่ิอมา ในวันที 1 มิถุนายน 2481 ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน ชื่อว่าโรงเรียน ประชาบาลแสนพัน 3 โดยอาศัยศาลาวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมาในปี 2482 จึงได้งบประมาณจากก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ได้รับการบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนขึ้นด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และในปี 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น โรงเรีนบ้านสร้างแห่ (สร้างคำวิทยาคาร ) สุดท้ายในปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านสร้างแห่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 1- ชั้นป. 6

IMG_7497  IMG_7504

IMG_7499  IMG_7501

IMG_7490  IMG_7493

IMG_7466  IMG_7461

 

IMG_7480  IMG_7482

IMG_7567

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1824 Total View 1 View Today
(Visited 330 times, 1 visits today)