โรงเรียนบ้านหนองสะโน

โรงเรียนบ้านหนองสะโน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตที่พื้นการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายสุรพล พลเชียงขวาง (ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

911 Total View 1 View Today
(Visited 169 times, 1 visits today)