โรงเรียนบ้านโสกแมว

โรงเรียนบ้านโสกแมว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านโสกแมวบ้านดอนสวรรค์ บ้านแดนสวรรค์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครู ๑๑ คน นักเรียน ๑๗๕ คน มี ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จนถึง ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านโสกแมว มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าไทยข่า ยกระดับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญ โลกสฺมิ ปช โชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน สีเขียว หมายถึง แหล่งความรู้ที่อุดมสมบูรณ์ สีแสด หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญา

คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีกิจกรรม บำรุงอนามัย วินัยเด่น

สัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ รูปแมวถือดินสอ

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1119 Total View 1 View Today
(Visited 212 times, 1 visits today)