โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร

โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนนชยางกูร หมู่บ้านดอนสวรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคื นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ

นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

1052 Total View 1 View Today
(Visited 252 times, 1 visits today)