โรงเรียนบ้านโพนแพง

โรงเรียนบ้านโพนแพง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๒ ถนน รพช.นาถ่อนท่า-หนองยาว บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายโสภา ยศทะราช

นายโสภา ยศทะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปพัตถกรรมนักรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุุกดาหาร
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

เครือข่ายนาถ่อนโพนแพง

 

 

2274 Total View 1 View Today
(Visited 439 times, 1 visits today)