๑๓. บ้านแก้งหนองสังข์

เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๙ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
๒. โรงเรียนบ้านคำเม็ก
๓. โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๔. โรงเรียนบ้านหนองกุง
๕. โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
๖. โรงเรียนบ้านนาโสก
๗. โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
๘. โรงเรียนบ้านนาแกน้อย
๙. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1237 Total View 1 View Today
(Visited 169 times, 1 visits today)