๑๔. นาแกนาคู่

เครือข่ายนาแกนาคู่ มีโรงเรียนในเครือข่าย ๙ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
๒. โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย
๓. โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
๔. โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
๕. โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
๖. โรงเรียนบ้านนาคู่
๗. บ้านต้นแหน (ราษฎร์ต้นแหน)
๘. โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
๙. โรงเรียนบ้านแขนนาง

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

869 Total View 2 View Today
(Visited 94 times, 1 visits today)