โรงเรียนบ้านนาฉันทะฯ

โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๕ หมู่บ้านนาจันทะ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสงวนศักดิ์ บัวสาย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1080 Total View 1 View Today
(Visited 183 times, 1 visits today)