โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ โรงเรียนบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนมัธยมจันทร์ หมู่บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายหงษา วงค์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มี ๒ คน ได้แก่ นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล และนางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน

นายหงษา วงค์จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝุึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1155 Total View 1 View Today
(Visited 137 times, 1 visits today)