โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน

โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๓ หมู่บ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายอภิสิทธิ์ อุคำ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

907 Total View 1 View Today
(Visited 140 times, 1 visits today)