โรงเรียนธารน้ำใจ

โรงเรียนธารน้ำใจ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านสุขเกษม ถนนสกลนคร – ธาตุพนม ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๖-๐๐๓๒ โทรสาร ๐-๔๒๐๖-๐๐๓๒ e-mail : tnjschool@hotmail.com Website … www.thannamjai.org สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เขตบริการของโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ บ้านสุขเกษม บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน เขตบริการของโรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลพิมานได้แก่ บ้านสุขเกษม บ้านแสงสว่าง บ้านจอมมณี บ้านดงน้อย บ้านดอนพัฒนา บ้านพิมาน บ้านพิมานท่า บ้านปากบัง ตำบลสีชมพู ได้แก่บ้านโพนสนุก บ้านเหล่าทุ่ง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านขัวสูง มีนักเรียนจำนวน ๓๔๖ คน ข้าราชการครูจำนวน ๒๐ คน มี นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน มีนายประสิทธิ์ชัย อ้นปัญญา เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม ผู้อำนวยการโรงเรียนธารน้ำใจ

ปรัชญาโรงเรียน ธารน้ำใจให้โอกาส
คำขวัญประจำโรงเรียน วินัย หน้าที่ สามัคคี พัฒนา
สีประจำโรงเรียน ม่วงเหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล (ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูก)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1546 Total View 1 View Today
(Visited 403 times, 1 visits today)