โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณียื ๔๘๑๓๐ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายสุรัตน์ พันธรักษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๐ คน นักการภารโรง ๑ คนนักเรียนจำนวน ๑๒๕ คน

โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้แยกนักเรียนมาจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลพุ่มแก (วัดบ้านโพนดู่) แต่เดิมมีนักเรียน ๖๕ คน มาตั้งอยู่วัดป่าบ้านหนองหอยใหญ่ โดยขุนวิสุทธิ์อักษร นายอำเภอนาแก และนายกัน ศรีสุธรรม ศึกษาธิการอำเภอ มาทำพิธีิปิด นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๗๘ ปี

พื้นทีเขตบริการประกอบด้วย ๓ หมุ่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ และหมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหอไตร ภาพรวมชุมชนในพื้นที่บริหารมีสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้ ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน จึงอยากให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้เต็มมตามศักยภาพ อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลพุ่มแก

โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๔ ตารางวา ได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ พื้นที่ใช้สอยอยู่เป็นสนามกีฬาและนันทนาการ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น สระเลี้ยงปลา ปลูกยางพารา และปลูกพืชผักสวนครัว

วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีการบริการจัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีความเป็นไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน”

พันธกิจ
พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืื้นฐานให้กับประชาชนวัยเรียนทกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผุ้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาระดับสากล

ปรัชญา/สุภาษิต
นตถิปญญา สมาอาภา  หมายถึง แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี

คำขวัญ
“คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานชุมชน”

อัตลักษณ์
“สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคึยงข้างชุมขน”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“กีฬาสร้างคน ดนตรีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ”

สีประจำโรงเรียน
สีนำเงิน หมายถึง ความมั่นคง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  • เด็กหญิงทิพวรรณ อันทะชัย รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒ การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชัั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  • เด็กชายศราวุธ ศิริจันทรื ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  • เด็กหญิงสุพรรณี แสนสุภา รางวัชนะเลิศการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ ระดับประถมศึกษา โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน ระดับจังหวัดนครพนม
  • เด็กหญิงทิพวรรณ อันทะชัย รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับประถมศึกษา โครงการตามรอยพ่อของแผ่นดิน ระดับจังหวัดนครพนม

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายพิมานสีชมพูพุ่มแก

763 Total View 1 View Today
(Visited 156 times, 1 visits today)