โรงเรียนบ้านดงอินำ

โรงเรียนบ้านดงอินำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ หมู่บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์

 

ผลงานที่ภาคภุมิใจ

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลผลงานผ่านการเข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภท ร่อนไกล ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน พับกระดาษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1280 Total View 1 View Today
(Visited 258 times, 1 visits today)