โรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี

โรงเรียนบ้านนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๒ หมู่บ้านนาฮุม ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายศักดิ์ดา แสนมิตร (ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โล่่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ประถมศึกษา) ด้านนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

1218 Total View 1 View Today
(Visited 194 times, 1 visits today)