โรงเรียนบ้านนาเลียง

โรงเรียนบ้านนาเลียง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายจักรพงศ์ มีโชติ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

703 Total View 1 View Today
(Visited 151 times, 1 visits today)