โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง

โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพนแพง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสงวนศักดิ์ บัวสาย (ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

971 Total View 1 View Today
(Visited 175 times, 1 visits today)