โรงเรียนบ้านดงดู่งาม

โรงเรียนบ้านดงดู่งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านดงขวาง ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านดงขวางหมู่ที่ ๕ หมู่บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖ และหมู่บ้านโพนดู่ หมู่ที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๙ คน มีนักเรียน ๖๕ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายศักดา ทัดสา

ปรัชญาของโรงเรียน    “ปญฺญา นรานํ นตนํ” ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
คำขวัญของโรงเรียน    วิชาการเลิศ คุณธรรมเด่น เน้นวินัย หลีกไกลยาเสพติด
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกเสือเก่ง ร้องเพลงเพราะ พอเหมาะสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมขององค์กร       รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีกว่า

Link ที่เกี่ยวข้อง

1493 Total View 2 View Today
(Visited 275 times, 1 visits today)