โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ตั้งอยู่หมูที่ ๒ หมู่บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ เป็นโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระยะทางจากโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๗๘ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้เปิดทำการสอน ๓ ระดับชั้น คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๕ หมู่บ้านคือ บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๒, บ้านโพนตูม หมู่ที่ ๔, บ้านจำปาทอง หมู่ที่ ๘, บ้านจำปาศรี หมู่ที่ ๑๒ และบ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑๓ สำหรับระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้านเหลืองทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๓๖ คน จานวนนักเรียนทั้งหมด ๕๔๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีบุคลากร จำนวน คน ข้าราชการครู จำนวน คน มีนักเรียน จำนวน คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ นายสัมพันธ์ นวลงาม

21_n

95_n 96_n

 

รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสาขาผู้บริหารการศึกษา มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๐ น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจาแสงมลิ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำพระสงฆ์ และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจำปี ๒๕๕๗ เฝ้า รับถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
– สาขาพระสงฆ์ ได้แก่ พระวิสุทธิธรรมาจารย์ บรรจง เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
– สาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
– สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นางกัลยาณ์ เนียรภาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
– สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นางณิชาพร เมืองศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
– สาขาก่อนประถมศึกษา ได้แก่ นางนฤมล เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
– สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ นายชัยประเสริฐ โพคะ ผู้นำชุมชนเผ่าและผู้ใหญ่บ้านห้วยลาดหินใน ตำบลโปร่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการป้องกัน แก้ไป และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

อ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

สถานศึกษาในเครือข่าย

 

2408 Total View 1 View Today
(Visited 304 times, 1 visits today)