โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านคำพี้ ตำบลตำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำพี้ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๕ โดยใช้ศาลาวัดจอมแจ้ง เป็นที่ทำการสอน มีนายผิว วังทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทางราชการให้เป็นโรงเรียนในอุถัมภ์องมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สำหรับสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งเป็นมูลนิธิของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) และทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านคำพี้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล ๑, ๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนจำนวน ๓๖๑ คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๔ คน ผู้อำนวยการสถานศึกษาคือ นายบุญมี เครือพันธ์ (ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม

ระยะทางจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จำนวน ๘๐ กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) ถึง อำเภอนาแก จำนวน ๑๕ กิโลเมตร.

 

 

วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) เป็นโรงเรียนดี มีมาตรฐาน วิชาการเยี่ยม กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
อัตลักษณ์ นักเรียนมีคุณธรรม
เอกลักษณ์ โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข
อักษรย่อของโรงเรียน ทร.๕๐
สัญลักษณ์ของโรงเรียน รูปเสมาธรรมจักรครอบองค์พระธาตุ ซึ่งเปล่งรัศมี ๘ แฉก ฐานรูปเสมาขึ้นไปเป็นชื่อของโรงเรียน ชั้นนอกเป็นชื่อย่อของโรงเรียน
ความหมาย
๑. รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง วงล้อแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม
๒. องค์พระธาตุพนมเปล่งรัศมี ๘ แฉก หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด แสงสว่าง เป็นเครื่องนำทางชีวิต

ผลงานสถานศึกษา

ผลงานครู-นักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  • งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ
  • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
  • เด็กหญิงวิลาวรรณ นมเกตุ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  • งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่  ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
  • รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๑ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
  • เด็กหญิงวิลาวรรณ นมเกตุ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

1326 Total View 1 View Today
(Visited 194 times, 1 visits today)