โรงเรียนบ้านศรีธน

โรงเรียนบ้านศรีธน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านศรีธน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายวันชัย บัวชุม

นายวันชัย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

637 Total View 1 View Today
(Visited 121 times, 1 visits today)