โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว

นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผอ.ร.ร.ปลาปากราษฎร์บำรุง ครู-นักเรียนโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของอำเภอปลาปาก ประจำปี ๒๕๕๙

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1364 Total View 1 View Today
(Visited 253 times, 1 visits today)