โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๕ หมู่บ้านตับเต่า ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายรัฐศรันย์ ไชยมาตย์

นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันปฏิมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1344 Total View 1 View Today
(Visited 207 times, 1 visits today)