โรงเรียนบ้านกุตาไก้

โรงเรียนบ้านกุตาไก้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายวีระกุล สิทธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

1259 Total View 1 View Today
(Visited 198 times, 1 visits today)