โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๑ผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน คือ นายวิจัย มาภา มีบุคลากร ๑๕ คน นักเรียน ๒๐๗ คน

นายวิจัย มาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกไม้

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ชนะเลิศการทำหนังสือเล่มเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
พ.ศ. ๒๕๕๖ ชนะเลิศอันดับที่สองการทำหนังสือเล่มเล็กระดับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าร่วมแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชาติ ที่เมืองทองธานี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

1237 Total View 2 View Today
(Visited 235 times, 1 visits today)