โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านหนองบัวคำ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางสาววิลาสินี พุทธดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหววัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

845 Total View 1 View Today
(Visited 174 times, 1 visits today)